Prof. Pavel Panduru:,,DIMITRIE GRAMA – medicul poet”

Banatul de munte – locul unde istoria noastă sfântă este rostită cu evlavie de înaintaşi , spre a rodi in faptele noastre, este o parte din armonia cosmică , o tainică corespondenţă între sfinţenia şi miracolul vieţii, între divin şi uman, între terestru şi cosmic. De aici au răsărit ca flori ale minţii, care prin nobilitatea sufletului lor au contribuit la formarea culturii româneşti , creându-se o tradiţie românescă şi creştină. Una din aceste flori a fost nobiliara familie Ţeicu din Ilidia – Caraş-Severin, la care faptele bune au înflorit în sumedenia de acţiuni culturale ce au creat covârşitoarea lor personalitate. Valoarea lor constă în harul divin , în îndumnezeirea lor pentru mîntuirea neamului.

Patrioţi ,, fără pereche’’- şi-au adus din plin contribuţia la realizarea unităţii naţionale şi apoi la propăşirea României Mari.

Din familie se remarcă Ion Ţeicu – medic, poet, om de cultură- prieten al marilor creatori precum Octavian Goga şi domnul Dimitrie Grama medic, poet şi filozof fiul Floricăi Ţeicu, fata lui Adam Ţeicu frate cu Ion Ţeicu.

Domnul Dimitrie Grama , medicul născut în oraşul Reşiţa, la ,,căldura furnalelor centenare” într-o comunitate conştientă şi generoasă cum o numeşte Domnia Sa. Verile copilăriei le petrece la Ilidia , la bunicii materni , unde a desprins noţiunile fundamentale despre viaţă, începând să înţeleagă lumea sufletului strămoşilor , vajnici apărători ai dreptăţi, ai adevărului şi ai libertăţii. Primeşte un simţ adânc al legături cu pământul românesc ,,Cu siguranţă că cea mai importantă etapă în dezvoltarea mea ca om a fost cea a copilăriei “ recunoaşte Domnia Sa. Aici şi acum cunoaşte cântecul şi poezia ca izvor de lumină , ca o cale de comunicare, ca izor de putere pentru mersul înainte, ceea ce a contribuit la formarea sa ca om al ,,cuvântului”, a cărui patrie este limba ,,română’’. Aici a înţeles că părinţii şi străbunicii noştri au trăit în respect şi cucernicie faţă de tot ceea ce a fost creat de către Spiritul Divin al Universului şi faţă de pământul străbun. Datinile şi tradiţiile sunt o formă a acestui respect iar varietatea lor reprezintă infinitele resurse ale spiritualităţii neamului nostru, cu care trebuie să ne mândrim – ceea ce nu fac prinţii întunericului de azi.

Crescut în această atmosferă a devenit unul din cei mai aprigi apărători a Sfintei Tradiţii, a identităţii poporului român, ai continuităţii lui în spaţiul mioritic.

Spiritul citadin îmbinat cu omenia ţăranului cărăşan ce vine din ,,ev boieresc” , exponent al sufletului şi cugetului românesc i-au creat o personalitate atât de complexă încât este greu de definit, ducând mai departe flacăra aprinsă a strămoşilor săi Ţeicu şi Grama. L-am cunoscut din revistele domnului Nicolaie Danciu Petniceanu şi revistele A.R.P conduse cu deosebită râvnă şi competenţă de savantul enciclopedist – Domnul dr. Artur Silvestri.

Domnul Grama, credincios rădăcinilor româneşti, cinstind statornicia sufletului şi pe de altă parte iubind zborul liber încearcă o cale interogativă pentru a cunoaşte esenţele a noi modele existenţiale.

Astfel în 1969 părăseşte România stabilindu-se în Suedia, la numai 20 de ani, unde-şi face studiile universitare, devenind o importantă personalitate a medicinei europene, profesând în Danemarca şi Marea Britanie cu mare succes.

,,Opera literară s-a constituit târziu dar într-un mod uimitor de accelerat, fiind un intalectual cultivat esteticeşte şi arătând o sensibilitate neîngrădită de mode trecătoare , o voce lirică distinctă ce merită să se facă auzită’’(Ar. Silvestri). Se compune din cărţi pilduitoare pentru cultura română , fiind o epopee a sufletului, a vieţii românului, omului de pretutindeni. Lucrările – redau o cultură morală la concurenţă cu marile culturi ale umanităţi luminate de ,,Răsăritul cel de sus”.

Cărţile domnului Grama sunt un document sufletesc ce aşază în lumina cuvintelor experienţa proprie, ca o nevoie disperată de a comunica imensele sale trăiri de o viaţă.

Textele sale străbătute de o lumină nouă, menită să sporească taina lumii prin originalitate şi clarviziune , exprimă forţa geniului său.

Duhul acestor cărţi luminează mintea şi purifică sufletul . Ele vin de dincolo de vremuri şi sunt talisman pentru prezent.

Din cărţile sale reiese autenticitatea geniului său , deopotrivă cu originalitatea, unicitatea situaţiei sale, potrivite alcătuirii firi sale. Omul se identifică cu felul de a vorbi, exprimând gânduri cu limpezime de izvor , având un gen de puritate originară – ,,Eu sunt român pentru că aşa simt şi vorbesc’’.

Găsim în lucrările lui Dimitrie Grama esenţialitatea în simplitate , ce exprimă sacrul , impresionând mintea cu gest de seninătate şi înţelepciune.

Personalitate armonioasă , de formaţie enciclopedică , cu o uimitoare perspicacitate ce exprimă măreţie , demnitate, sugerând în persoana lui un spirit luminat care aduce vederi înaintate menite să împrospăteze cultura şi să deschidă societăţii perspectiva progresului.

E un gânditor autentic, ce vine cu elemente noi în toate problemele tratate.

,,Fără urmă de îndoială că este un om de mare sensibilitate şi mare caracter. Doar un asemenea om poate înţelege esenţa relaţiei dintre om şi Dumnezeu care este umilinţa” (Al. Nemoianu).

Este un înger păzitor al neamului , al limbii române , patria Domniei Sale – împotriva glasurilor de sirenă ale ,, nefârtaţilor’’ ce planează asupra naţiunii şi macină tot inclusiv identitatea românească.

Acesta este genialul fiu al Banatului de munte , al României şi al lumii întregi – medic eseist, filozof, poet , enciclopedist şi poliglot – om socratic, – exprimat total în universul Tradiţiei, una din cele mai singulare prezenţe intelectuale din literatura română şi pentru care paradisul este la Ilidia – D-l Dimitrie Grama.


%d blogeri au apreciat: